L’EUSS celebra el primer claustre del curs 2021-2022

El passat dimecres 8 de setembre es va celebrar el primer claustre del curs 2021-2022. La trobada es va fer de manera virtual i va començar amb les paraules de benvinguda del president del patronat, el Sr. Orlando González.

A continuació es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta anterior i el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció, el qual va tractar el procés d’implementació de revisió dels graus; la introducció de la perspectiva de gènere a les assignatures; el pla estratègic d’enguany; la creació de la comissió Acadèmica i de Qualitat, entre d’altres.

Per la seva part, el Carlos Ortega, cap del departament de projectes, va explicar els canvis en els Treballs de Fi d’Estudis que s’esperen per aquest curs, seguidament la Marta Mata, secretària acadèmica, va oferir les dades provisionals de matriculació obtingudes en l’assignació de juliol.

Tot seguit en Víctor Gallardo, cap d’estudis, va prendre la paraula per informar el personal de com serà l’inici del curs 2021-2022 i la benvinguda a l’alumnat de nou accés; la setmana presemestral i el procés de normalització de l’organització de la docència, recuperant la presencialitat.

Per últim, l’Olga Vendrell, cap del servei de qualitat, va explicar com serà el procés de certificació del SGIQ que es portarà a terme al llarg del curs.  

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants del PAS, del professorat i de la resta d’assistents.

Imatge del darrer claustre del curs 2020-2021

L’EUSS celebra el darrer claustre del curs

El passat 16 de juny es va celebrar el darrer claustre del curs 2020-2021, que es va iniciar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior. A continuació,  es van tractar diversos temes com el Projecte de Real Decret de creació, reconeixement i autorització d’universitats i centres universitaris, i l’acreditació institucional de centres universitaris; el calendari acadèmic dels propers mesos, el pla estratègic 2021-2022/ 2023-2024 i la nova configuració del correu electrònic, entre d’altres.

A més, es va valorar l’adaptació a les restriccions sanitàries originades per la covid-19 durant el curs 2020- 2021 i es van posar sobre la taula els criteris a seguir pel curs següent.

Per la seva part, Marta Jové, cap del Servei Intern de Promoció i Comunicació, va fer un repàs de les accions publicitàries i de les activitats d’orientació preuniversitària que s’han portat a terme al llarg del curs i va presentar els resultats provisionals de les activitats de promoció. Mentre que, Olga Vendrell, cap del Servei de Qualitat va presentar el procés de certificació del SGIQ que s’haurà de realitzar durant el curs 2021-2022.

El claustre va finalitzar amb un torn de paraula als representants d’Alumnes, PAS i professorat i a tot aquell membre del personal que volgués dir alguna cosa.

Segon claustre de l’EUSS del curs 2020-2021

El passat dimecres 27 de gener es va celebrar el segon claustre de l’EUSS corresponent al curs 2020-2021. Aquest es va realitzar de manera virtual a través de l’aplicació Meet.

En primer lloc, l’Andreu Moreno, director de l’escola universitària, va donar la benvinguda a tot el personal de l’EUSS i va procedir amb l’Informe de direcció. A continuació, l’Olga Vendrell, cap del Servei Intern de Qualitat, va presentar les conclusions de l’Informe de Seguiment 2018-2019 i 2019-2020.

El següent punt de l’ordre del dia era fer una valoració de l’adaptació a les restriccions sanitàries originades per la pandèmia de la covid-19 durant el primer semestre i explicar els criteris que s’aplicaran durant el segon semestre. Andreu Moreno i el cap d’estudis, Víctor Gallardo, van ser els encarregats de fer aquesta valoració.  

Per últim, Marta Jové, cap del Servei Intern de Promoció i Comunicació va explicar la programació de les activitats de promoció prevista per aquest curs i la publicitat contractada per la campanya d’enguany.

El claustre va finalitzar amb el torn de paraula dels representants dels i les alumnes, del PAS i del professorat i es va obrir a la resta del personal.

Primer claustre de l’EUSS del curs 2020-2021

El passat dimecres 2 de setembre es va celebrar a l’EUSS la primera reunió del claustre del nou curs 2020-2021. La trobada es va fer de manera virtual i va començar amb les paraules de benvinguda a càrrec del Sr. Orlando González, president de la Fundació Rinaldi.

A continuació es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta anterior i el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció.

Per la seva part, Marta Mata, secretària acadèmica, va explicar el procés de matrícula i les dades de pre-matriculació obtingudes en l’assignació en primera preferència. Seguidament, Víctor Gallardo, cap d’estudis, va prendre la paraula per informar al personal de les dates d’inici de curs i la logística de la setmana pre-semestral, que servirà per donar la benvinguda al nou alumnat.

Tot seguit, es va parlar dels criteris d’aplicació de la semipresencialitat i del protocol de seguretat davant de la covid-19 que se seguirà el llarg del curs.

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants dels alumnes, del PAS i del professorat.