Article sobre interacció entre pèptids i superfícies

El professor de l’EUSS Pablo Sevilla, ha publicat recentment l’article “Relevant Properties for Immobilizing Short Peptides on Biosurfaces” a la revista IRBM.

Aquest treball s’ha realitzat amb la col·laboració del grup BBT de la UPC i el MDRCBB de la Universitat de Minnesota. Els resultats obtinguts permetrien predir la quantitat i la força amb què certs pèptids s’adhereixen a superfícies de titani depenent de la seva càrrega electrostàtica.

Esquema dels pèptids estudiats (Esquerra). Superfícies de titani desenvolupades (centre). Microscòpia de fluorescència resultant de la interacció.

Publicació d’un article científic al “The Journal of Supercomputing”

L’Andreu Moreno, Director i professor de l’EUSS, en col·laboració amb altres investigadors de la UAB acaba de publicar un article en l’àmbit de la supercomputació.

En aquest treball es presenta un nou algorisme anomenat, Heterogeneous Dynamic Pipeline Mapping, que permet millorar dinàmicament el rendiment d’aplicacions amb estructura pipeline que s’executen en ordinadors d’altes prestacions heterogenis. L’algoritme té com a objectiu equilibrar la càrrega de l’aplicació  replicant les etapes lentes en diferents processadors i agrupant les etapes ràpides en un processador, i té en compte els temps de computació i de comunicació. A més, l’algorisme s’ha dissenyat amb una complexitat baixa per permetre el seu ús en temps d’execució de l’aplicació.

Es presenta una àmplia experimentació, inclosa la comparació amb l’algoritme òptim de força bruta, una comparació general amb l’algorisme Binary Search Closest, i un exemple amb l’aplicació Ferret inclòs en el paquet de test PARSEC. Els resultats, que coincideixen amb els millors algorismes existents, mostren millores significatives de rendiment amb menor complexitat

Materials Electrònics Avançats: capes Nanocompostes híbrides Superconductor-Ferromagnètic fabricades per mètodes químics

La relació entre les propietats Superconductores i Ferromagnètiques dels materials és un tema que s’està investigant intensament en l’actualitat per la riquesa de fenomenologia física trobada i el potencial interès dels materials híbrids (SC-FM) per aplicacions en electrònica.

La Dra. Elena Bartolomé, investigadora de l’EUSS acaba de publicar un article a la revista Advanced Electronic Materials sobre “Capes híbrides Nanocompostes formades per un Superconductor d’YBCO amb inclusions Ferromagnètiques, preparades a partir de dissolucions químiques col·loïdals”. Aquestes capes híbrides permetran l’estudi d’aspectes fonamentals com ara la nucleació de Superconductivitat i els mecanismes  d’ancoratge de vòrtexs en capes SC-FM.  La publicació d’aquest treball és especialment important pel Sincrotró ALBA de Barcelona, ja que les mostres d’aquest article es van fer servir per estrenar el Sincrotró, ara fa cinc anys. Notícia de l’any 2012: Sincrotó ALBA.

Esquema de la preparació de les capes de Superconductor amb inclusions Ferromagnètiques a partir d’una dissolució química col·loïdal.

La caracterització d’aquestes capes híbrides va requerir la combinació de múltiples tècniques estructurals (difracció de raigs X, microscòpia d’alta resolució STEM, espectroscòpies EDX i EELS) i magnètiques (magnetometria SQUID i XMCD). De fet, aquestes mostres van ser objecte del primer experiment realitzat per estrenar el Sincrotró ALBA de Barcelona.

Cicle de Magnetització de la capa Superconductora amb inclusions Ferromagnètiques.

Aquest treball ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb un ampli equip d’investigadors de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB), dels Sincrotrons ALBA (Barcelona), SOLEIL (París), la Universitat de Gent (Bèlgica) i el Laboratori de Microscòpies avançades de la Universitat de Saragossa.

Article sobre un nou Imant Molecular basat en Mn2Ca2 publicat a Dalton Transactions

Els imants moleculars s’estan investigant intensament avui en dia per les seves espectaculars propietats físiques (en el llindar entre el món clàssic i quàntic), i la potencial aplicació en emmagatzematge d’informació d’alta densitat i computació quàntica.

La professora de l’EUSS Elena Bartolomé, acaba de publicar un article reportant la caracterització d’un imant molecular, basat en Mn2Ca2 [“Slow magnetic relaxation in a dimeric Mn2Ca2 complex enabled by the large rhombicity of the Mn(III) ions”, a la revista Dalton Transactions (2016)]. Gràcies a la combinació de vàries tècniques experimentals (magnetometria, susceptibilitat, capacitat calorífica i EPR) i càlculs ab initio, s’ha pogut demostrar que el comportament com a imant molecular d’aquest complex és possible gràcies a l’elevada rombicitat dels ions Mn(III) en el seu entorn.

06_paper_bartolome_dic2016m

[Esquerra]: estructura molecular del complex Mn2Ca2 amb eixos de fàcil imanació calculats par ab initio, I [Dreta] temps de relaxació magnètica en funció de la inversa de la temperatura (a camp H=0 i H=2500 Oe), que demostra el comportament d’imant molecular.

Aquest treball ha sigut fruit d’una extensa col·laboració internacional amb investigadors del Instituto de Ciència de Materiales de Aragón (ICMA-CSIC), el Centro Universitario de Defensa (Zaragoza), la Universitat de Newcastle (Regne Unit), l’I Institut de Química de Moldavia, l’Institut “Petru Poni” de Romania, i el Laboratori d’alts camps de Grenoble (França).

Slow magnetic relaxation in a dimeric Mn2Ca2 complex enabled by the large rhombicity of the Mn(III) ions”, A. Arauzo, E. Bartolomé, A. Benniston, S. Melnic, S. Shova, J. Luzón, P. J. Alonso, A-L. Barra and J. Bartolomé, Dalton Transactions DOI10.1039/c6dt02509a (2016).

Article sobre: “Predicció d’Onatge” per Elena Pallarès

La professora de l’EUSS Elena Pallarès ha publicat recentment l’article, “Comparació entre malles aniuades i malles no estructurades per la predicció d’onatge d’alta resolució per al Mediterrani occidental” en la revista Journal of Operational Oceanography.  Aquest treball s’ha realitzat dins del marc de la seva Tesi doctoral juntament amb el Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC. Els resultats obtinguts permetrien predir onatges potencialment perillosos de forma més ràpida.

05_paper_pallares_dic2016

Malles no estructurades per al Mediterrani Nord-Occidental i pel Mar Balear (Esquerra). Predicció d’un temporal amb aquestes malles a la costa de Barcelona.