Ink-jet printing de cintes superconductores a ‘Advances for Engineering’

L’article “Ink-jet printed YBa2Cu3O7-x / CZO / YSZ / SS coated Conductors” ha estat escollit per la web “Advances in Engineering” com a article destacat (Advanced Key Article) pel seu interès per a la comunitat internacional dedicada a l’enginyeria. L’article reporta la fabricació de cintes superconductores pel mètode de ink-jet printing, un mètode low-cost i escalable industrialment. La notícia es pot llegir íntegra a: https://advancesENG.com/

Imatge: Esquema d'una cinta superconductora, amb la capa de YBCO fabricada per ink-jet printing; la caracterització per susceptibilitat ac demostra l'homogeneïtat de la capa.

Imatge: Esquema d’una cinta superconductora, amb la capa de YBCO fabricada per ink-jet printing; la caracterització per susceptibilitat ac demostra l’homogeneïtat de la capa.