Investigació sobre la comptabilitat ambiental, estudis passats i tendències futures: nou article de Jessica París i Keivan Amirbagheri

La Dra. Jessica París i en Dr. Keivan Amirbagheri acaben de publicar l’article titulat “Investigació sobre la comptabilitat ambiental: estudis passats i tendències futures” a la revista Environment, Development and Sustainability. Aquest treball ha estat realitzat en col·laboració amb el Department of Business de la Universitat de Barcelona.

En aquest estudi s’ha realitzat una anàlisi exhaustiva de les publicacions i citacions en matèria de comptabilitat ambiental des de 1976 fins al 2020. S’han analitzat un total de tal de 1.370 articles indexats de la base de dades Scopus, que es van caracteritzar mitjançant indicadors bibliomètrics com els autors més citats, les revistes, les universitats i els països amb el major nombre de publicacions. Els resultats demostren un augment significatiu de la recerca en comptabilitat ambiental durant el període analitzat, amb 643 articles citats almenys 10 vegades i 1182 articles citats almenys una vegada. A més, s’han identificat els articles més rellevants sobre el tema, així com els països, les institucions, les revistes i els autors principals. Aquesta investigació, realitzada mitjançant un estudi bibliomètric, contribueix significativament a la comprensió de les tendències i l’evolució de la producció científica en comptabilitat ambiental, amb implicacions valuoses per als governs, directors d’empreses i investigadors interessats en millorar les pràctiques de comptabilitat ambiental.

Participació d’Elena Bartolomé en la Conferencia Anual sobre Magnetisme i Materials Magnètics (Dallas MMM’23)

La Dra. Elena Bartolomé ha participat en la 68a Conferencia Anual sobre Magnetisme i Materials Magnètics celebrada a la ciutat de Dallas (Estats Units) entre el 29 d’Octubre i el 3 de Novembre, on va presentar una contribució oral sobre “Magnetism of Multifunctional Metal-Orgànic Frameworks incorporating tailored combinations of rare-earth cations”.

Les estructures metalorgàniques (MOFs, en anglès) que incorporen ions de terres rares son uns materials amb un gran interès per les seves nombroses aplicacions en camps com ara la luminescència, la refrigeració magnètica i la computació quàntica. Recentment el nostre equip ha sigut capaç de sintetitzar el primer MOF multimetàlic incorporant qualsevol combinació desitjada de cations de terres rares, gràcies a la utilització de un lligand de tipus carborà. Aquesta fita obre les portes per a la investigació de “materials magnètics composicionalment complexos“, i la preparació de materials multifuncionals per a diverses aplicacions.

En la presentació al MMM, la Dra. Elena Bartolomé va presentar dos exemples seleccionats per demostrar la gran potencialitat d’aquets MOFs multimetàlics: (i) com a proba de concepte, el primer MOF capaç d’incorporar fins a vuit ions (Dy, Tb, Gd, Ce, Yb, Eu, La, Y), i (ii) la síntesis i caracterització de MOFs “autorefrigerats” {GdLn} que combinen el ió Gd amb efecte magnetocalòric amb altres lantànids, que poden funcionar com a qubits, memòries magnètiques o unitats luminescents.

Article presentat a “XXXIII Jornadas de Paralelismo” (JP2023)

El Dr. Andreu Moreno ha col·laborat en l’article “Performance Analysis of a Non-Spatial Agent-Based Model Simulation” presentat a les XXXIII Jornadas de Paralelismo el passat 20-22 de setembre a Ciudad Real.

En aquest article els hem presentat una implementació Repast HPC d’una xarxa social no espacial de codi obert en un model basat en agents. Repast HPC inclou la implementació de xarxes per facilitar el desenvolupament de models paral·lels basats en agents no espacials. Malgrat això, no inclou mecanismes de partició d’agents per distribuir agents entre recursos computacionals. Per tant, la distribució està en mans del desenvolupador. Una mala distribució dels agents implicaria un excés de comunicacions entre processos. En aquest treball s’han desenvolupat dos mètodes de partició de xarxa per comprendre els efectes de la partició simple en una simulació no espacial.

Article publicat a Talanta Open: Avaluació crítica de les metodologies analítiques per a la discriminació del cànnabis i el cànem.

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat “Critical evaluation of analytical methodologies for the discrimination of hemp and drug-type cànnabis”, amb en Daniel Gallart-Mateu, Sergio Armenta, Salvador Garrigues i Miguel de la Guardia, col·laboradors del Department de Química Analítica de la Universitat de València, a la revista Talanta Open.

La classificació de mostres de cànnabis com a tipus de cànem o droga és un problema cada cop més gran a tot el món. En aquest article, els autors van seleccionar proves colorimètriques i espectroscòpia infraroja i es van comparar críticament entre les tècniques disponibles. Les mostres de cànnabis amb diferents concentracions de THC i CBD es van analitzar mitjançant dispositius analítics basats en paper (µPAD) mitjançant la reacció colorimètrica de 4 aminofenols, espectroscòpia d’infraroig mitjà de reflectància total atenuada (ATR-MIR) i espectroscòpia d’infraroig proper de reflectància difusa (DR-NIR) .

Per a l’anàlisi µPAD, es van extreure mostres de cànnabis amb metanol i després es van barrejar amb reactius per desenvolupar el complex de colors. D’altra banda, els espectres MIR i NIR es van obtenir directament sobre mostres, i es va utilitzar Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA) per a la classificació del cànnabis. Totes les metodologies seleccionades discriminen amb èxit entre mostres de del cànnabis i el cànem. , sent adequades per ser utilitzades en el camp. A més, es van avaluar les metodologies analitzades juntament amb el mètode de referència, la cromatografia de gasos de acoblada a espectrometria de masses de (GC-MS) i es van comparar des d’un punt de vista de la química verda mitjançant els criteris AGREE.

Estada d’investigació al Perú

La Dra. Noemí Ruiz va realitzar una estada d’investigació a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) del 6 al 11 d’octubre del 2023.

Durant l’estada ha impartit dos tallers, un sobre anàlisis del curriculum del Perú i l’altre d’àlgebra lineal, en assignatures de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, ha participat en els tribunals de seguiment de treballs finals del Instituto de investigación sobre educación matemática i dues conferències titulades:
* Los problemas de investigación en didáctica: el caso del álgebra Visión desde la teoría antropológico de lo didáctico (7 octubre, format híbrid)
* Una mirada al pasado para comprender los retos actuales del sistema educativo. Infraestructuras para crear comunidades de investigación (11 de octubre, format híbrid).

L’experiència ha servit per compartir línies d’investigació amb altres docents i investigadors en Didàctica de les matemàtiques, creant la base per futures col·laboracions.