El grup de Recerca celebra el darrer “Dimecres de la Ciència” i l’última reunió del curs 2022-2023

El 10 de maig va tindre lloc el darrer “Dimecres de la Ciència” del curs 2022-2023, organitzat pel Departament de Recerca. En primer lloc, el professor Dr. Keivan Amirbagheri va oferir una xerrada sobre el seu treball de recerca en l’Àrea de l’Organització, sobre l’ “avaluació de les operacions humanitàries de la cadena de subministrament després del terratrèmol de Kermanshah”. En segon lloc, el Dr. Ignasi Florensa, el Dr. Víctor Martínez i Kristina Markulin van explicar el seu estudi, en l’àmbit de l’educació en enginyeria, sobre com han evolucionat els cursos de matemàtiques a l’EUSS al llarg dels últims anys  (“Nous plans d’estudi però mateixa activitat ?”).

En acabar la formació, va tenir lloc la darrera reunió del Grup de Recerca del curs, en la qual es va informar sobre els resultats de recerca de l’últim curs, els darrers projectes acceptats. col·laboracions iniciades, etc.

Article publicat a Phytochemical analysis: Quantificació de curcuminoides per mètodes espectroscòpics portables

El professor Dr. Jordi Cruz ha publicat un article a la revista Phytochemical analysis, titulat “Portable near-infrared and Raman spectroscopic devices as complementary tools for instantaneous quality control of turmeric powder”. Aquest treball ha estat realitzat en col·laboració amb investigadors del departament de Química Farmacèutica de la Universitat de Mahidol (Tailandia), l’Institut de metrologia de Bogotà (Colòmbia), i la Unitat de Química Analítica de la UAB.

En aquest estudi s’ha desenvolupat una aplicació seguint la filosofia de Process Analytical Technology (PAT) per a controlar la qualitat de la pols de cúrcuma, demostrant una aplicació extrapolable a la Indústria 4.0. Les espectroscòpies Raman i infraroig proper (NIR) són de les més emprades per a l’anàlisi quantitativa ràpida i són tècniques que a més ens poden servir per a quantificar de manera fiable a través de l’embalatge transparent sense extreure les mostres dels seus envasos originals ”in-line”. 

En aquest estudi s’han desenvolupat mètodes “at-line” (extraient mostres del seu envàs original i portant-la a mesurar i a l’instrument) i “in-line” amb instruments portàtils en línia NIR i Raman, per quantificar la quantitat total de curcuminoides en mostres de cúrcuma en pols.

Es van preparar 63 mostres estàndard de cúrcuma en pols. Després, es van seleccionar aleatòriament 15 mostres com a mostres de validació fixa i 40 de les 48 mostres restants com a conjunt de calibratge. Els resultats obtinguts dels models de regressió de mínims quadrats parcials (PLSR) construïts utilitzant els espectres adquirits del NIR i Raman es van comparar amb els valors de referència de cromatografia líquida d’alta eficàcia (HPLC). El millor model PLSR de Raman “at-line” es va aconseguir amb tres variables latents i un Root Mean Square Error of Prediction (RMSEP) de 0,46. El model PLSR “at-line” de NIR amb una variable latent va oferir un RMSEP de 0,43. Per al mode “in-line”, els models PLSR creats a partir dels espectres de Raman i NIR van tenir una variable latent amb RMSEP de 0,49 i 0,42, respectivament. Els valors R2 per a la predicció van ser del 0,88 al 0,92.

Figura. 1 (A) Estructures dels curcuminoides i (B) la metodologia global utilitzada en aquest estudi; Les mostres totals de pols de cúrcuma que contenien un 6-13% p/p de curcuminoides es van analitzar mitjançant mètodes portàtils d’espectroscòpia NIR i Raman mitjançant diferents modes de registre de mostres. A continuació, es va triar el conjunt de calibratge mitjançant l’algorisme Kennard-Stone i, a continuació, l’avaluació del conjunt de mostres de validació va realitzar la comparació de tots els rendiments del mètode.

Referència: “Portable near-infrared and Raman spectroscopic devices as complementary tools for instantaneous quality control of turmeric powder”, Phytochemicalanalysis, https://doi.org/10.1002/pca.3231 (2023)  

Article publicat a Dalton Transactions: Materials 2D MOFs magnètics i luminescents

La professora Dra. Elena Bartolomé acaba de publicar un article a la revista indexada Dalton Transactions, titulatLuminescent and magnetic [TbEu] 2D Metal-Organic Frameworks”. En aquest treball també hi ha participat el Dr. Pablo Sevilla de l’EUSS, i ha estat realitzat en col·laboració amb investigadors del Grup de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona (UB) i el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA-CSIC) de Zaragoza.

En aquest article es presenta la preparació i caracterització de nous materials 2D MOF multifuncionals, basats en ions lantànids de Terbi i Europi, que combinen propietats luminescents i magnètiques. El material cristal·lí es forma per fulls neutrals units per interaccions de Van der Waals, que poden ser exfoliades fàcilment per sonificació. S’ha observat emissió fotoluminescent en el rang visible per a tots els compostos 2D MOFs sintetitzats mitjançant la excitació del lligand. Es va observar transferència d’energia eficient del Tb→Eu en els compostos de [TbEu] sintetitzats, que podrien així funcionar potencialment com a termòmetres luminescents. També es va demostrar la possibilitat de preparar tintes luminescents de nanolàmines de 2D MOFs en solució sobre paper. A més, els resultats de susceptibilitat ac mostren que els compostos de [TbEu] mostren relaxació magnètica.

Figura. Estructura del nou material 2D MOF sintetitzat, basat en ions lantànids d Tb I Eu, amb propietats magnètiques d’imant molecular i emissió luminescent.

La fàcil exfoliació dels 2D MOFs preparats en fulls nanomètrics estables és molt prometedora per a futures aplicacions d’aquests materials en tintes intel·ligents amb aplicació en sistemes antifrau, per a la deposició de làmines o l’ancoratge de 2D MOFs sobre diferents superfícies, o la combinació d’aquest material amb altres materials inorgànics 2D per formar heteroestructures multicapa. Aquets sistemes s’estan actualment estudiant per a la preparació de nous dispositius amb aplicació en opto-espintrònica.

Referència: “Luminescent andmagnetic [TbEu] 2D Metal-OrganicFrameworks”, E. Bartolomé*, A. Arauzo, S. Fuertes, L. Navarro-Spreafica,  P. Sevilla, H. Fernández Cortés, N. Settineri, S. J. Teat,  E. C. Sañudo*, Dalton Transactions, DOI: 10.1039/D3DT00367A (2023)

RASMIA 2023-2025: investigació de materials per Radiació de Sincrotró

El Grup RASMIA, reconegut pel Govern d’Aragó, i del qual forma part la investigadora la Dra. Elena Bartolomé de l’EUSS com a col·laboradora, acaba de rebre finançament pel període 2023-2025. RASMIA (“RADIACIÓN SINCROTRÓN Y MATERIALES: INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICACIONES”) està liderat per la Dra. Gloria Subías i el Dr. Fernando Bartolomé i, actualment, compte amb 18 membres.

El Grup de Recerca RASMIA centra la seva activitat investigadora en el disseny, la producció i la caracterització avançada de materials magnètics, on el magnetisme es combina amb altres funcionalitats (ferroelectricitat, luminescència, transparència òptica, etc.) per a aplicacions en tecnologies sostenibles: spintrònica, tecnologies de la informació quàntica i refrigeració verda.

El tema principal de la recerca de RASMIA és l’ús de tècniques de radiació sincrotró per a la caracterització avançada d’aquests materials. Aquesta línia de recerca bàsica es complementa amb el desenvolupament de tecnologies pròpies i la seva transferència a la indústria. Amb aquesta finalitat, per exemple, el grup ha innovat en la recuperació, purificació i liqüefacció d’heli a petita escala, amb la producció d’un gran portafoli de patents llicenciades i resultats d’alt impacte arreu del món.

Referència: Grupo RASMIA https://inma.unizar-csic.es/en/research/research-groups/

Grupo RASMIA: https://inma.unizar-csic.es/en/research/research-groups/

Publicació destacada en el “ESRF Highlights 2022” (Sincrotró de Grenoble)

La publicació de la Dra. Elena Bartolomé, “Origin of the unusual ground state spin S=9 in a Cr10 Single Molecule Magnet”, ha estat destacada en la memoria anual de resultats del Sincrotró Europeu ESRF, situat a Grenoble  La noticia apareguda als  “ESRF Highlights 2022” [https://www.esrf.fr/UsersAndScience/Publications/Highlights] destaca que la tècnica de sincrotró XMCD (X-ray magnetic circular dichroism) ha estat clau per entendre el magnetisme de la roda de Cr10, que presenta un inusual espí S=9 relacionat amb canvis molts petits en les interaccions presents entre els ions de crom de la molècula.

Referència: ESRF Highlights 2022 – “Unravelling the origin of the intermediate spin ground State ina Cr10 single molecule magnet”, https://www.esrf.fr/UsersAndScience/Publications/Highlights

ESRF Highlights 2022 – https://www.esrf.fr/UsersAndScience/Publications/Highlights