Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 1r semestre del 2023-2024

La setmana de l’11 al 15 de desembre es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el primer semestre del curs 2023-2024. Per fer-ho es va passar una doble enquesta en format paper, presencial a les aules: una per valorar el o la docent de l’assignatura i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.
La participació va millorar, sent del 71,9% en l’enquesta de docència (62,8% el semestre anterior) i del 65,6% en la de serveis (46,3% el darrer semestre).
La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 7,7 (sobre 10) i amb els serveis de 7,4 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen estables en el notable en els darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval molt alt, va de 7,2 a 8,5 (sobre 10). En aquesta ocasió, la pregunta amb la mitjana inferior (7,2) és “El/la professor/a motiva i desperta interès per l’assignatura” i la mitjana superior (8,5) s’ha obtingut en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, per sisè semestre consecutiu.

Nou Informe de Seguiment del Centre (ISC) i revisió del SGIQ de l’EUSS

El passat 22 de gener es va donar per tancat el procés d’elaboració i aprovació de l’Informe de Seguiment de Centre (ISC) de l’EUSS, tot seguint el procés PC07 “Seguiment, avaluació i millora de les titulacions” del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’EUSS.

Aquest informe inclou l’anàlisi i valoració dels cursos 2021-2022 i 2022-2023, així com el pla de millora que ha de permetre l’EUSS avançar en la qualitat de les titulacions de grau que ofereix.

En la seva elaboració hi van participar representants dels diferents col·lectius que formen l’EUSS (Equip Directiu, caps de departament, personal d’administració i serveis, professorat i alumnat) i va estar coordinada pel Servei Intern de Qualitat.

La seva aprovació es va completar en tres fases, en cadascuna de les quals hi va intervenir un òrgan de l’EUSS: Comissió Acadèmica i de Qualitat (CAQ) en primer lloc, Equip Directiu en segon lloc i Consell Executiu del Patronat de la Fundació Rinaldi en tercer i últim lloc.

Finalment es va publicar l’ISC a la secció de Qualitat de la web de l’EUSS per tal que estigui a disposició de tothom.

També s’ha fet una revisió del SGIQ de l’EUSS seguint el procés PE02 “Definició, desplegament i seguiment del SGIQ” i s’han actualitzat tots els documents: Manual de processos, Manual del SGIQ i Resum del Manual del SGIQ.

La qualitat, un element de l’ADN de l’EUSS

Després de que l’EUSS assolís l’Acreditació Institucional el març d’aquest any, el Servei Intern de Qualitat continua la seva tasca enfocat a noves fites per garantir-ne la qualitat de la docència i els serveis vinculats pel bon funcionament del centre universitari.

D’una banda, des de juny 2023 hi ha un grup de treball amb els caps de departament i els responsables de titulació per treballar l’adaptació dels graus en el nou marc normatiu del RD 822/21. Es tracta de la Comissió d’Adaptació dels Graus. Ja ha assolit una primera fita com és harmonitzar els Resultats d’Aprenentatge (RA) de les titulacions, i a partir d’ara seguirà treballant baixant al nivell de matèria per a tancar el procés en les assignatures.

Actualment també hi ha dues fites en marxa en paral·lel, com és la revisió del Manual del Sistema Gestió Intern de Qualitat (SGIQ) i dels seus processos, i la preparació de l’Informe de Seguiment de Centre (ISC) amb la revisió dels estàndards. El tret de sortida d’ambdues tasques va ser el dimecres 27 de setembre amb una trobada a la sala de juntes per fer-ne el kick-off. Hi ha planificat tot un calendari per desenvolupar les diferents reunions de treball i està previst enllestir les feines durant el desembre, ja que a finals de gener de 2024 cal haver enviat els documents aprovats pels diferents estaments a l’Oficina de Qualitat Docent (OQD) de la UAB.

La revisió dels estàndards tenen lloc dins de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (CAQ), incorporant aquelles persones convidades que siguin necessàries pel bon desenvolupament del treball; mentre que la revisió dels processos del SGIQ es treballa de forma particular amb cadascuna de les persones propietàries de cada procés i l’equip del SIQ, dins de les seves reunions periòdiques.

Novetats en la composició del Servei Intern de Qualitat

El curs 2023-2024 presenta novetats en la composició del Servei Intern de Qualitat (SIQ) de l’EUSS.

El canvi en la Direcció del centre suposa la incorporació del Dr. Ignasi Florensa en substitució del Dr. Andreu Moreno.

El Joan Ramon Molero passa a formar part del servei, a dedicació parcial.

A partir d’aquest moment, es consolida la següent composició del SIQ:

Responsable de qualitatOlga Vendrell Balcells
MembresDr. Ignasi Florensa Ferrando
Joan Ramon Molero Yll
David Poyatos Jiménez

Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 2n semestre del 2022-2023

La setmana del 15 al 19 de maig es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el segon semestre del curs 2022-2023. Per fer-ho es va llençar una doble enquesta en format paper, presencial a les aules: una per valorar cada docent de cada assignatura cursada i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

La participació va ser del 62,8% en l’enquesta de docència (70,4% el semestre anterior) i del 46,3% en la de serveis (68,6% el semestre anterior). És habitual una baixada en el segon semestre del curs.

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 8,1 (sobre 10) i amb els serveis de 7,6 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen a nivell de notable i estan alineats amb els resultats dels darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval molt alt, va de 7,1 a 8,7 (sobre 10).

La mitjana superior (8,7) s’ha obtingut, per cinquè semestre consecutiu, en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”. La pregunta amb mitjana inferior (7,1) ha estat “A l’inici de la classe, la majoria d’estudiants hi són presents”, per tercer semestre consecutiu.