Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 1r semestre del 2023-2024

La setmana de l’11 al 15 de desembre es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el primer semestre del curs 2023-2024. Per fer-ho es va passar una doble enquesta en format paper, presencial a les aules: una per valorar el o la docent de l’assignatura i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.
La participació va millorar, sent del 71,9% en l’enquesta de docència (62,8% el semestre anterior) i del 65,6% en la de serveis (46,3% el darrer semestre).
La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 7,7 (sobre 10) i amb els serveis de 7,4 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen estables en el notable en els darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval molt alt, va de 7,2 a 8,5 (sobre 10). En aquesta ocasió, la pregunta amb la mitjana inferior (7,2) és “El/la professor/a motiva i desperta interès per l’assignatura” i la mitjana superior (8,5) s’ha obtingut en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, per sisè semestre consecutiu.

Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 2n semestre del 2022-2023

La setmana del 15 al 19 de maig es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el segon semestre del curs 2022-2023. Per fer-ho es va llençar una doble enquesta en format paper, presencial a les aules: una per valorar cada docent de cada assignatura cursada i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

La participació va ser del 62,8% en l’enquesta de docència (70,4% el semestre anterior) i del 46,3% en la de serveis (68,6% el semestre anterior). És habitual una baixada en el segon semestre del curs.

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 8,1 (sobre 10) i amb els serveis de 7,6 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen a nivell de notable i estan alineats amb els resultats dels darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval molt alt, va de 7,1 a 8,7 (sobre 10).

La mitjana superior (8,7) s’ha obtingut, per cinquè semestre consecutiu, en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”. La pregunta amb mitjana inferior (7,1) ha estat “A l’inici de la classe, la majoria d’estudiants hi són presents”, per tercer semestre consecutiu.

Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 1r semestre del curs 2022-2023

La setmana del 12 al 16 de desembre es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el primer semestre del curs 2022-2023. Per fer-ho es va passar una doble enquesta en format paper, presencial a les aules: una per valorar el o la docent de l’assignatura i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

Per segon semestre consecutiu, la participació va millorar, sent del 70,4% en l’enquesta de docència (63,5% el semestre anterior) i del 68,6% en la de serveis (58,8% el darrer semestre).

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 7,7 (sobre 10) i amb els serveis de 7,6 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen estables en els darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval força alt, va de 7,12 a 8,60 (sobre 10). La pregunta amb la mitjana inferior continua sent “A l’inici de la classe, la majoria d’estudiants hi són presents” i la mitjana superior s’ha obtingut en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, per quart semestre consecutiu.

Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 2n semestre del 2021-2022

La setmana del 16 al 20 de maig es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el segon semestre del curs 2021-2022. Per fer-ho es va llençar una doble enquesta: una per valorar cada docent de cada assignatura cursada i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

En aquest cas es va tornar al format tradicional de l’enquesta en paper passada a l’aula, degut a la tendència a la baixa de la participació en els darrers semestres. Així, la participació va ser del 63,5% en l’enquesta de docència (38,5% el semestre anterior) i del 58,8% en la de serveis (28,9% el semestre anterior).

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 7,8 (sobre 10) i amb els serveis de 7,5 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen a nivell de notable i estan alineats amb els resultats dels darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval força alt, va de 6,84 a 8,71 (sobre 10).

La mitjana superior s’ha obtingut, per quart semestre consecutiu, en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, amb 8,71. La pregunta amb mitjana inferior ha estat “A l’inici de la classe, la majoria d’estudiants hi són presents”, amb 6,84, per segon semestre consecutiu.

Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis – 1r semestre del 2021-2022

La setmana del 13 al 19 de desembre es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el primer semestre del curs 2021-2022. Per fer-ho es va llençar una doble enquesta en format digital: una per valorar cada docent de cada assignatura cursada i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

La participació va ser del 38,5% en l’enquesta de docència i del 28,9% en la de serveis. En els darrers semestres, s’ha detectat un lleuger descens en el nombre d’estudiants que responen les enquestes. Seguirem pendents d’aquestes dades per si es confirma una tendència a la baixa i cal realitzar alguna acció per revertir-la.

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 7,8 (sobre 10) i amb els serveis de 7,6 (sobre 10). Tots dos valors estan alineats amb els resultats dels darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval força alt, va de 7,33 a 8,62 (sobre 10). La pregunta amb la mitjana inferior ha estat “A l’inici de la classe, la majoria d’estudiants hi són presents”, amb 7,33, i la mitjana superior s’ha obtingut en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, amb 8,62, per tercer semestre consecutiu.