Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 1r semestre del 2023-2024

La setmana de l’11 al 15 de desembre es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el primer semestre del curs 2023-2024. Per fer-ho es va passar una doble enquesta en format paper, presencial a les aules: una per valorar el o la docent de l’assignatura i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.
La participació va millorar, sent del 71,9% en l’enquesta de docència (62,8% el semestre anterior) i del 65,6% en la de serveis (46,3% el darrer semestre).
La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 7,7 (sobre 10) i amb els serveis de 7,4 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen estables en el notable en els darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval molt alt, va de 7,2 a 8,5 (sobre 10). En aquesta ocasió, la pregunta amb la mitjana inferior (7,2) és “El/la professor/a motiva i desperta interès per l’assignatura” i la mitjana superior (8,5) s’ha obtingut en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, per sisè semestre consecutiu.

Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 2n semestre del 2022-2023

La setmana del 15 al 19 de maig es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el segon semestre del curs 2022-2023. Per fer-ho es va llençar una doble enquesta en format paper, presencial a les aules: una per valorar cada docent de cada assignatura cursada i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

La participació va ser del 62,8% en l’enquesta de docència (70,4% el semestre anterior) i del 46,3% en la de serveis (68,6% el semestre anterior). És habitual una baixada en el segon semestre del curs.

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 8,1 (sobre 10) i amb els serveis de 7,6 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen a nivell de notable i estan alineats amb els resultats dels darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval molt alt, va de 7,1 a 8,7 (sobre 10).

La mitjana superior (8,7) s’ha obtingut, per cinquè semestre consecutiu, en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”. La pregunta amb mitjana inferior (7,1) ha estat “A l’inici de la classe, la majoria d’estudiants hi són presents”, per tercer semestre consecutiu.

Acreditació institucional de l’EUSS

L’EUSS ha obtingut l’acreditació institucional, amb l’informe favorable d’acreditació de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) i amb la resolució del Ministerio de Universidades.

Amb l’assoliment d’aquesta fita, tots els títols universitaris oficials que s’imparteixen a l’EUSS queden automàticament acreditats per un període de 6 anys.

A la web de l’EUSS està disponible tota la informació relacionada amb l’acreditació institucional.

AQU publica la notícia a la seva pròpia web, des de la qual es pot accedir a tots els informes del centre.

Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 1r semestre del curs 2022-2023

La setmana del 12 al 16 de desembre es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el primer semestre del curs 2022-2023. Per fer-ho es va passar una doble enquesta en format paper, presencial a les aules: una per valorar el o la docent de l’assignatura i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

Per segon semestre consecutiu, la participació va millorar, sent del 70,4% en l’enquesta de docència (63,5% el semestre anterior) i del 68,6% en la de serveis (58,8% el darrer semestre).

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 7,7 (sobre 10) i amb els serveis de 7,6 (sobre 10). Tots dos valors es mantenen estables en els darrers anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval força alt, va de 7,12 a 8,60 (sobre 10). La pregunta amb la mitjana inferior continua sent “A l’inici de la classe, la majoria d’estudiants hi són presents” i la mitjana superior s’ha obtingut en la pregunta “El/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, per quart semestre consecutiu.

Certificació SGIQ EUSS favorable

L’EUSS ha obtingut l’informe final FAVORABLE de certificació de la implantació del seu Sistema de Gestió Interna de Qualitat (SGIQ), per part de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU).

AQU publica la notícia a la seva pròpia web, des de la qual es pot consultar l’informe de centre.

Un cop assolida aquesta fita, s’inicien els tràmits de sol·licitud de l’acreditació institucional de l’EUSS.