Nou Informe de Seguiment del Centre (ISC) i revisió del SGIQ de l’EUSS

El passat 22 de gener es va donar per tancat el procés d’elaboració i aprovació de l’Informe de Seguiment de Centre (ISC) de l’EUSS, tot seguint el procés PC07 “Seguiment, avaluació i millora de les titulacions” del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’EUSS.

Aquest informe inclou l’anàlisi i valoració dels cursos 2021-2022 i 2022-2023, així com el pla de millora que ha de permetre l’EUSS avançar en la qualitat de les titulacions de grau que ofereix.

En la seva elaboració hi van participar representants dels diferents col·lectius que formen l’EUSS (Equip Directiu, caps de departament, personal d’administració i serveis, professorat i alumnat) i va estar coordinada pel Servei Intern de Qualitat.

La seva aprovació es va completar en tres fases, en cadascuna de les quals hi va intervenir un òrgan de l’EUSS: Comissió Acadèmica i de Qualitat (CAQ) en primer lloc, Equip Directiu en segon lloc i Consell Executiu del Patronat de la Fundació Rinaldi en tercer i últim lloc.

Finalment es va publicar l’ISC a la secció de Qualitat de la web de l’EUSS per tal que estigui a disposició de tothom.

També s’ha fet una revisió del SGIQ de l’EUSS seguint el procés PE02 “Definició, desplegament i seguiment del SGIQ” i s’han actualitzat tots els documents: Manual de processos, Manual del SGIQ i Resum del Manual del SGIQ.

La qualitat, un element de l’ADN de l’EUSS

Després de que l’EUSS assolís l’Acreditació Institucional el març d’aquest any, el Servei Intern de Qualitat continua la seva tasca enfocat a noves fites per garantir-ne la qualitat de la docència i els serveis vinculats pel bon funcionament del centre universitari.

D’una banda, des de juny 2023 hi ha un grup de treball amb els caps de departament i els responsables de titulació per treballar l’adaptació dels graus en el nou marc normatiu del RD 822/21. Es tracta de la Comissió d’Adaptació dels Graus. Ja ha assolit una primera fita com és harmonitzar els Resultats d’Aprenentatge (RA) de les titulacions, i a partir d’ara seguirà treballant baixant al nivell de matèria per a tancar el procés en les assignatures.

Actualment també hi ha dues fites en marxa en paral·lel, com és la revisió del Manual del Sistema Gestió Intern de Qualitat (SGIQ) i dels seus processos, i la preparació de l’Informe de Seguiment de Centre (ISC) amb la revisió dels estàndards. El tret de sortida d’ambdues tasques va ser el dimecres 27 de setembre amb una trobada a la sala de juntes per fer-ne el kick-off. Hi ha planificat tot un calendari per desenvolupar les diferents reunions de treball i està previst enllestir les feines durant el desembre, ja que a finals de gener de 2024 cal haver enviat els documents aprovats pels diferents estaments a l’Oficina de Qualitat Docent (OQD) de la UAB.

La revisió dels estàndards tenen lloc dins de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (CAQ), incorporant aquelles persones convidades que siguin necessàries pel bon desenvolupament del treball; mentre que la revisió dels processos del SGIQ es treballa de forma particular amb cadascuna de les persones propietàries de cada procés i l’equip del SIQ, dins de les seves reunions periòdiques.

L’EUSS celebra el segon claustre del curs 2022-2023

El dimecres 1 de febrer es va celebrar el segon claustre del curs 2022-2023. La trobada va començar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior.

El segon punt de l’ordre del dia, va ser l’Informe de Direcció a càrrec d’Andreu Moreno, director de l’EUSS, qui va parlar de la revisió dels graus, de la introducció de la perspectiva de gènere a les titulacions i de l’adaptació dels graus al nou decret que es començarà a aplicar a partir del pròxim mes d’octubre; entre altres aspectes.

Tot seguit es va cedir la paraula a Ignasi Florensa, cap de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent i futur director de l’EUSS, que va explicar els propers relleus que hi haurà en la composició de l’equip directiu quan finalitzi el mandat actual al capdavant de la direcció.

El tercer i quart punt de l’ordre del dia van ser els Aspectes Acadèmics a destacar de cara el segon semestre i l’actualització de l’Informe preliminar de la Certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), presentats per Víctor Gallardo, cap d’estudis i, Olga Vendrell, cap del Servei Intern de qualitat de l’EUSS, respectivament.

A continuació, Ignasi Florensa va tornar a prendre la paraula per explicar el darrer estudi d’inserció laboral que s’ha portat a terme des de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent i que serveix com a eina de validació i complementària als informes que publica l’Agència Catalana de Qualitat Universitària (AQU) cada tres anys per valorar l’ocupació i el nivell salarial i de satisfacció dels graduats i graduades de l’EUSS.

En sisè lloc, Marta Jové, cap del Servei Intern de Promoció i Comunicació, va presentar la campanya publicitària i la programació de les activitats de promoció previstes per la campanya 2023.

Finalment, l’Olga Vendrell i el César Latorre, membres del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions van presentar els resultats de les simulacions de ciberatacs que s’han portat a terme durant el primer semestre del curs.

El claustre va finalitzar amb el torn obert de paraula de les representants de l’alumnat, del PAS, del professorat i de la resta de persones assistents.