Nou Informe de Seguiment del Centre (ISC) i revisió del SGIQ de l’EUSS

El passat 22 de gener es va donar per tancat el procés d’elaboració i aprovació de l’Informe de Seguiment de Centre (ISC) de l’EUSS, tot seguint el procés PC07 “Seguiment, avaluació i millora de les titulacions” del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’EUSS.

Aquest informe inclou l’anàlisi i valoració dels cursos 2021-2022 i 2022-2023, així com el pla de millora que ha de permetre l’EUSS avançar en la qualitat de les titulacions de grau que ofereix.

En la seva elaboració hi van participar representants dels diferents col·lectius que formen l’EUSS (Equip Directiu, caps de departament, personal d’administració i serveis, professorat i alumnat) i va estar coordinada pel Servei Intern de Qualitat.

La seva aprovació es va completar en tres fases, en cadascuna de les quals hi va intervenir un òrgan de l’EUSS: Comissió Acadèmica i de Qualitat (CAQ) en primer lloc, Equip Directiu en segon lloc i Consell Executiu del Patronat de la Fundació Rinaldi en tercer i últim lloc.

Finalment es va publicar l’ISC a la secció de Qualitat de la web de l’EUSS per tal que estigui a disposició de tothom.

També s’ha fet una revisió del SGIQ de l’EUSS seguint el procés PE02 “Definició, desplegament i seguiment del SGIQ” i s’han actualitzat tots els documents: Manual de processos, Manual del SGIQ i Resum del Manual del SGIQ.