Article de Jordi Cruz a la revista Frontiers in Nutrition

El Dr. Jordi Cruz acaba de publicar un article titulat: “Exploring the use of NIR and Raman spectroscopy for the prediction of quality traits in PDO cheeses” a la revista Frontiers in Nutrition, amb la professora Giorgia Stocco de la Universitat de Parma, la Dra. Laura Gómez Gomez-Mascaraque de la Teagasc Agriculture and Food Development Authority d’Irlanda amb qui també està col·laborant amb un altre projecte relacionat amb la llet i amb el Dr. Georgi Gergov de la Bulgarian Academy of Sciences amb qui treballa habitualment.

En aquest treball es comparen dos enfocaments quimiomètrics diferents, mitjançant un mètode bayesià, Partial Least Square Regresion (PLS), per a la predicció de la composició química i les propietats de textura del Grana Padano i Parmigiano Reggiano mitjançant l’ús dels espectres NIR i Raman i així com quantificar la seva capacitat per distingir entre les dues DOP i entre els seus períodes de maduració mitjançant l’anàlisi discriminant PLS-DA.