Nova trobada del claustre

El dimecres 14 de febrer es va fer el primer claustre del 2024, i segon del curs 2023-2024, per poder conèixer i tractar tots els temes pel correcte desenvolupament de l’activitat docent del centre.

El Dr. Ignasi Florensa, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció fent un repàs de qüestions de qualitat docent, recursos humans i igualtat. Va començar felicitant a tot el col·lectiu per la feina feta amb el desenvolupament de l’Informe de Seguiment de Centre ISC, dels cursos 2021-2022 i 2022-2023, així com la revisió del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) i el seu Manual. Va fer extensiu el reconeixement de la bona feta que tan el Patronat com els membres UAB del Consell Mixt li havien manifestat.

El director també va repassar el capítol d’altes i baixes de personal, produït principalment pel canvi de semestre. Va aprofitar per donar a conèixer el nomenament de la Dra. Noemí Ruiz, com a cap del departament de Recerca, en substitució de la Dra. Elena Bartolomé, que el desembre de 2023 va deixar l’EUSS. Pel que fa a Igualtat, va parlar de la recent formació rebuda per la comissió d’assetjament, i va recordar l’existència d’un protocol d’assetjament per garantir un espai segur.

A continuació, en Víctor Martínez, cap d’estudis, va exposar els aspectes acadèmics rellevants a cavall entre ambdós semestres, fent un repàs de tots aquells criteris que ha de tenir present el personal docent.

Els següents punts van ser per dos serveis interns de la casa. En primer lloc, els membres del Servei Intern de Qualitat (SIQ) van explicar com havia avançat la feina de la Comissió per a l’adaptació dels Graus (CAG) al RD 822/21 i la seva represa de l’activitat per assolir les fites en els terminis proposats. També el servei de Promoció i Comunicació va donar a conèixer la programació de les activitats de promoció.

Com sempre, el claustre va acabar després del torn obert de paraula dels representants dels diferents col·lectius assistents.

L’EUSS celebra el primer claustre del curs 2023-2024

El passat dimecres 6 de setembre es va celebrar el primer claustre del curs 2023-2024. La reunió va començar amb l’aprovació de l’acte anterior.

A continuació, va prendre la paraula el president del patronat, el Sr. Orlando González, qui va donar la benvinguda al nou curs a tot el personal de l’EUSS.

Tot seguit, el Dr. Ignasi Florensa, nou director de l’EUSS a partir d’aquest curs, va presentar l’informe de direcció: en primer lloc va analitzar la situació actual de l’EUSS, els bons números de matriculació impliquen un creixement notable el que suposa un repte en els valors de la institució. L’EUSS ha de seguir garantint la familiaritat i l’acompanyament, aspectes claus del seu mètode educatiu. En segon lloc, va presentar els canvis en l’equip directiu i va voler dirigir un missatge d’agraïment al Dr. Andreu Moreno i a Víctor Gallardo, fins ara director i cap d’estudis, respectivament. En tercer lloc, va parlar del procés d’implantació i revisió dels nous graus i del procés de reconeixement de les atribucions professionals vinculades a les titulacions de l’EUSS. Per últim, va informar de les altes i les baixes de personal per aquest curs.

Acte seguit, es van tractar els aspectes acadèmics d’inici de curs: la Dra. Marta Mata, secretària acadèmica, va parlar de l’estat del procés de matrícula i el Dr. Víctor Martínez, nou cap d’estudis, va informar de l’inici de curs i de la logística de la setmana presemestral per l’alumnat de nou accés.

Per la seva part, el Dr. Carlos Ortega, cap del departament de projectes, va explicar els canvis del procediment d’avaluació dels treballs fi de grau. 

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants del PAS, del professorat, de l’alumnat i de la resta de persones assistents.

L’EUSS celebra el darrer claustre del curs 2022-2023

El passat dimecres 14 de juny es va celebrar el darrer claustre del curs 2022-2023, que es va iniciar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior.

En primer lloc, va prendre la paraula el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, per abordar el procés d’adaptació dels graus al Reial Decret 822/21 i per presentar, juntament amb Olga Vendrell, el nou pla d’Igualtat de l’EUSS.

A continuació, Víctor Gallardo, cap d’estudis, i Marta Mata, secretària acadèmica, van explicar en quines assignatures s’oferirà la possibilitat d’examinar-se amb avaluació única i van fer un repàs del calendari acadèmic dels pròxims mesos i del calendari de gestió acadèmica de juny, juliol i setembre, recordant les dates de matriculació per l’alumnat de nou accés i per l’alumnat de l’EUSS.

El sisè punt de l’ordre del dia era la Certificació Institucional, a càrrec d’Olga Vendrell, cap del Servei intern de qualitat, qui va explicar l’estat de l’acreditació institucional obtinguda el passat mes de març, amb l’informe favorable de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU). Aquesta implica que totes les titulacions oficials de l’EUSS quedin automàticament acreditades per un període de 6 anys.

Tot seguit, va prendre la paraula el Dr. Ignasi Florensa, cap de l’àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent per presentar el nou organigrama de l’EUSS a partir del curs 2023-2024, quan ell assumeixi la direcció del centre.

Per acabar, Víctor Gallardo i el Dr. Andreu Moreno van voler dirigir unes emotives paraules de comiat a tot el personal de l’EUSS, van agrair la feina feta al llarg del seu mandat davant de la direcció de l’EUSS i van desitjar la millor de les sorts al futur equip directiu, qui afronta aquesta nova etapa amb moltes ganes i il·lusió.

Finalment, el claustre va acabar amb el torn de paraula als representants d’Alumnes, PAS i professorat i a la resta de persones assistents.

L’EUSS celebra el segon claustre del curs 2022-2023

El dimecres 1 de febrer es va celebrar el segon claustre del curs 2022-2023. La trobada va començar amb la lectura i aprovació de l’acta anterior.

El segon punt de l’ordre del dia, va ser l’Informe de Direcció a càrrec d’Andreu Moreno, director de l’EUSS, qui va parlar de la revisió dels graus, de la introducció de la perspectiva de gènere a les titulacions i de l’adaptació dels graus al nou decret que es començarà a aplicar a partir del pròxim mes d’octubre; entre altres aspectes.

Tot seguit es va cedir la paraula a Ignasi Florensa, cap de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent i futur director de l’EUSS, que va explicar els propers relleus que hi haurà en la composició de l’equip directiu quan finalitzi el mandat actual al capdavant de la direcció.

El tercer i quart punt de l’ordre del dia van ser els Aspectes Acadèmics a destacar de cara el segon semestre i l’actualització de l’Informe preliminar de la Certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), presentats per Víctor Gallardo, cap d’estudis i, Olga Vendrell, cap del Servei Intern de qualitat de l’EUSS, respectivament.

A continuació, Ignasi Florensa va tornar a prendre la paraula per explicar el darrer estudi d’inserció laboral que s’ha portat a terme des de l’Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent i que serveix com a eina de validació i complementària als informes que publica l’Agència Catalana de Qualitat Universitària (AQU) cada tres anys per valorar l’ocupació i el nivell salarial i de satisfacció dels graduats i graduades de l’EUSS.

En sisè lloc, Marta Jové, cap del Servei Intern de Promoció i Comunicació, va presentar la campanya publicitària i la programació de les activitats de promoció previstes per la campanya 2023.

Finalment, l’Olga Vendrell i el César Latorre, membres del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions van presentar els resultats de les simulacions de ciberatacs que s’han portat a terme durant el primer semestre del curs.

El claustre va finalitzar amb el torn obert de paraula de les representants de l’alumnat, del PAS, del professorat i de la resta de persones assistents.

L’EUSS celebra el primer claustre del curs 2022-2023

El passat dimecres 7 de setembre es va celebrar el primer claustre del curs 2022-2023. La reunió va començar amb les paraules de benvinguda del president del patronat, el Sr. Orlando González.

A continuació es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta anterior i el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció, el qual va tractar el procés d’implementació de revisió dels graus; concretament del 3r curs del grau de Mecànica, d’Organització Industrial i del grau d’Electrònica Industrial i Automàtica i la implementació per primera vegada del 3r curs del grau d’Automoció i el 4t curs del grau d’Energies Renovables i Eficiència Energètica. Posant èmfasi a la importància del temari, però també de les competències transversals i dels resultats d’aprenentatge.

Tot seguit, en l’informe de direcció es van explicar les baixes, les altes i els canvis de personal que hi ha de cara aquest nou curs i el relleu en la direcció del centre de cara el curs 2023-2024.

El quart punt de l’ordre del dia feia referència a aspectes acadèmics d’inici de curs: per una banda, el procés de matrícula i les dades provisionals de matriculació obtingudes en l’assignació de juliol.

Víctor Gallardo, cap d’estudis, va prendre la paraula per informar el personal de com serà l’inici del curs 2022-2023 i la benvinguda a l’alumnat de nou accés; la setmana presemestral per l’alumnat de nou accés i Ignasi Florensa va tornar a posar sobre la taula el treball i avaluació de competències transversals.

Per la seva part, el Carlos Ortega, cap del departament de projectes, va explicar els canvis en els Treballs de Fi d’Estudis que s’esperen per aquest curs.

Finalment, l’Olga Vendrell, cap del servei de qualitat, va explicar l’estat del procés de certificació del SGIQ que es portarà a terme el pròxim mes d’octubre. 

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants del PAS, del professorat, de l’alumnat i de la resta d’assistents.