Publicació a la revista Education Sciences: REI en ICT per la millora de la recerca d’informació a Internet

La Dra. Elena Bartolomé i el Dr. Andreu Moreno han publicat recentment un article de recerca a la revista Education Sciences titulat: “Study and Research Paths to Improve Web-Based Inquiry Learning: Study Case of an ICT Course in Engineering”. El treball es troba disponible en obert.

Moltes activitats d’aprenentatge actives basades en la investigació el dia d’avui, depenen de la capacitat de l’alumnat per dur a terme una recerca eficient d’informació a Internet. Els recorreguts d’estudi i investigació (REIs) s’ha proposat anteriorment com a model per analitzar els processos d’aprenentatge per indagació, i s’ha utilitzat amb èxit com a formats d’ensenyament en diferents àrees.

En un REI, la recerca d’una resposta a una pregunta generatriu (Q0) condueix a una seqüència de preguntes i respostes, que es recullen en esquema arborescent (Q–A map). En aquest treball s’han investigat els beneficis d’utilitzar un REI i Q-A maps per millorar l’aprenentatge basat en la recerca d’informació en pàgines web a Internet.

Es va dissenyar un REI específic per l’assignatura de Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’EUSS. Concretament, les sessions REI van substituir algunes de les classes magistrals de teoria, i van girar al voltant de preguntes generatrius com ara: Què és un “tallafocs”? Quines són les principals característiques del 5G? Què és un “cable submarí”?, etc.

Q–A map: esquema arborescent de preguntes i respostes que sorgeixen de la pregunta generatriu del REI en TIC: Q01—Què és un “cable submarí”? La recerca d’informació es fa utilitzant Internet.

L’anàlisi de sis cursos realitzats a l’EUSS entre 2015/16 i 2020/21 mostra que el REI és una eina enriquidora per a l’aprenentatge de la part teòrica de TIC: el contingut s’expandeix més enllà de la del curs tradicional i es manté actualitzat. L’alumnat es mostrà compromès i motivat per l’activitat de cerca activa. A més, el REI ajuda a millorar les seves habilitats per cercar i seleccionar informació a Internet. Els Q–A maps van servir a l’alumnat per estructurar la recerca a Internet, i al professorat per fer el seguiment del procés d’estudi de l’aprenentatge.

Aprenentatge actiu durant el REI implementat en TIC: (a) Vista general de la classe treballant en grups; (b) Discussió entre membres del grup; (c) Recerca d’informació a Internet utilitzant mòbils i ordinadors portàtils (d) Anotació de les preguntes i respostes en el Q-A map.