“Recorreguts d’Estudi i Investigació (REI)”: curs de formació del professorat

Els Recorreguts d’Estudi i Investigació (REI) s’han proposat, en el marc de la Teoria Antropològica del Didàctic, com una eina per desenvolupar i analitzar l’aprenentatge de les persones al voltant d’un tema. El REI comença amb una qüestió inicial, que pot desembocar en altres sub-qüestions, i l’aprenentatge s’assoleix a través de la recerca activa de respostes mitjançant la consulta d’informació, l’experimentació, la interacció entre estudiants i els seus medis de validació etc.34_REI_01

Les darreres setmanes, un grup de professors de l’EUSS han seguit un curs de formació en aquesta metodologia, impartit per la Dra. Marianna Bosch (IQS, Univ. Ramon Llull), el Dr. Josep Gascón (Dep. Matemàtiques, UAB) i el professor Ignasi Florensa (EUSS), que actualment desenvolupa la seva tesi doctoral en aquest tema. Els professors es van entrenar en la realització de REIs, i van discutir l’aplicabilitat dels REIs en les seves assignatures. Aquesta metodologia s’ha aplicat ja amb èxit a Mecànica de Medis Continus i s’està duent a terme actualment a l’assignatura de Resistència de Materials a l’EUSS.