Entrevista a Carlos Ortega, cap del departament de projectes de l’EUSS

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un repte per l’estudiant: és el moment de posar en pràctica de manera autònoma els coneixements assolits durant la carrera. En paraules del cap del departament de projectes de l’EUSS, Carlos Ortega, “el TFG és una oportunitat per desenvolupar un treball autònom sobre una temàtica motivant per l’estudiant”.

El TFG és una assignatura obligatòria per a obtenir la titulació i comprèn 12 crèdits ECTS en el Pla d’Estudis de l’EUSS.

– Com es planteja un treball de fi de grau a l’EUSS? Hi ha diferents modalitats?

Existeixen dues modalitats de TFG: Interns i externs. Els interns són TFG proposats des dels diferents departaments de l’EUSS i que es duen a terme en àmbits del propi centre. Pel que fa als externs la proposta pot venir per compte de l’estudiant o per una empresa o institució externa.

– Quins aspectes s’ha de tenir en compte abans de decidir un àmbit de treball?

En primer lloc, que t’agradi i et motivi la temàtica del teu TFG. Tot i ser una assignatura més dins del pla d’estudis, el TFG és un procés llarg i la motivació és essencial per poder arribar al final amb èxit.

També és desitjable que la temàtica escollida et permeti enfocar el teu futur, sigui cap a un àmbit professional o cap a estudis superiors.

Per últim, és recomanable que sigui un tema sobre el qual hi hagi prou bibliografia, que et permeti aprofundir en el teu treball.

– Quins criteris se segueixen per triar tutor? Quin paper juga?

Depèn, si el TFG és intern, la tutoria la sol fer la persona que proposa el treball. En qualsevol altre cas és l’estudiant, una vegada té clar la temàtica, qui li ha de proposar a la persona que vol que tutoritzi el seu treball. És molt important adreçar-se a una persona amb un perfil que s’ajusti, tant com sigui possible, a la temàtica del TFG.

La funció principal de la persona que tutoritza un TFG és la de guiar l’estudiant durant el desenvolupament del seu treball, ajudant en la planificació i verificant els avenços de forma periòdica.

S’ha de tenir molt present que la iniciativa ha de ser sempre de l’estudiant tant en les solucions suggerides com en la redacció de la memòria.

Altres funcions són la verificació de la memòria assegurant que compleix els requisits establerts i donar el vistiplau per al seu dipòsit i defensa.

– Quin repte suposa per l’alumnat el seu desenvolupament?

Són varis els reptes que afronta l’alumnat a l’hora de desenvolupar el seu TFG. Si bé el tutor o la tutora pot ajudar en la planificació, la gestió eficaç del temps suposa un repte important per l’estudiant. Per altra banda, en la majoria dels casos, el TFG és la primera vegada en què l’alumne defensa el seu treball davant un tribunal. Això fa sortir l’estudiant de la seva zona de confort i sol suposar un dels grans reptes de la carrera.

– Quin aprenentatge suposa el procés pels i les estudiants?

El TFG és un treball on l’estudiant posa en pràctica i consolida les competències treballades durant la carrera. Són vàries les competències específiques que es treballen al llarg del TFG i diferents depenent de l’especialitat.

Durant el desenvolupament del TFG l’estudiant aprèn a planificar, a trobar i relacionar informació, prendre decisions, proposar solucions, etc.

– Què és el que més  valora el Tribunal a l’hora d’avaluar un Treball final de Grau?

L’avaluació del TFG es divideix en diferents aspectes. Per una part la persona que ha tutoritzat el treball avalua la planificació i desenvolupament i té un pes sobre la nota final d’un 30%. D’altra banda, els tres membres del tribunal avaluen el contingut de la memòria, l’exposició i les respostes a les preguntes amb un 30%, 20% i 20% respectivament.

– Com s’ha de preparar la defensa?

La defensa és l’últim pas en l’elaboració del TFG. Consisteix en l’exposició oral del treball desenvolupat i un torn de preguntes per part del tribunal. L’exposició oral ha de tenir tres parts clarament diferenciades, una introducció a la temàtica, el nucli de la presentació i les conclusions. Per preparar l’exposició oral, a part de la limitació de temps (20’),  s’ha de tenir en compte el que es vol transmetre, a qui va dirigit i el nivell de coneixements sobre la temàtica del TFG. Convé preparar molt bé un fil conductor memoritzant només algunes paraules que donin peu al discurs de cada transparència. També s’ha de cuidar molt el disseny gràfic de les transparències.