La importància de la qualitat dins dels centres universitaris

Els objectius principals del Servei Intern de Qualitat (SIQ) de l’EUSS són diversos i busquen aconseguir que la qualitat sigui una eina normalitzada dins de les tasques que es desenvolupen en el dia a dia del nostre centre. El SIQ ha de tenir una perspectiva global que inclogui tots els àmbits, departaments i serveis de l’escola, per tal de rendir comptes i garantir tota la informació als diferents grups d’interès que participen de la vida de l’EUSS.

Les tasques que s’han de desenvolupar dins d’aquesta àrea inclouen diferents serveis. Cal donar suport als propietaris dels diferents processos per tal de garantir que es generin les evidències oportunes, és a dir, per posar de manifest que els processos que es segueixen es realitzen amb la màxima qualitat possible. Cal verificar que la informació que es publica gaudeix de la màxima fiabilitat. Es participa en l’elaboració dels informes anuals de seguiment i millora de les titulacions i de centre, així com en el procés d’acreditació de les titulacions. La formació és un dels altres aspectes clau pel fet que cal dotar al personal de l’EUSS de les eines i els coneixements necessaris en termes de qualitat.

Foto_editorialLa constància i l’organització són dos elements fonamentals per al bon funcionament del SIQ. Degut a la diversitat de tasques que s’han de fer dins de l’àrea, cal ser organitzat individualment i en el treball en equip. La constància és un altre dels valors importants, pel fet d’evitar que es deixi de fer alguna evidència important del SGIQ.

El repte del SIQ més important ara mateix, és acreditar els estudis oficials que ofereix l’EUSS: 4 titulacions de grau i 1 màster. El procés d’acreditació consisteix a comprovar, a partir d’una visita externa, que la titulació s’està desenvolupant d’acord a la seva planificació inicial i en base als criteris que defineix la memòria elaborada per demanar els permisos necessaris per a la seva implantació. Està previst que l’EUSS rebi aquesta visita externa al llarg del primer trimestre del 2017.

D’altra banda, el SGIQ ha d’ajustar-se a les dimensions de la institució per tal de no carregar excessivament i innecessàriament les persones involucrades. La màxima prioritat en tot moment és garantir la qualitat dels estudis que s’ofereixen, el que es tradueix en el fet que l’ocupabilitat dels graduats ha de ser qualitativament i quantitativament satisfactòria per a la societat, veient en l’EUSS una bona elecció per formar els enginyers del futur.

L’avaluació interna constant que implica el seguiment del SGIQ, porta a plantejar-se si la feina feta és correcta, si es pot realitzar d’una altra manera que sigui millor, més senzilla i eficient, i que contribueixi a augmentar el rendiment i l’assoliment de competències per part dels estudiants.

En un futur s’espera assolir una integració total del desenvolupament i seguiment del SGIQ en el dia a dia de l’EUSS, amb l’objectiu d’elaborar les evidències de forma intrínseca a les tasques corresponents.

Olga Vendrell

Rble. Servei Intern de Qualitat (SIQ)