Satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis 2n semestre del 2020-2021

La setmana del 17 al 23 de maig es va procedir a recollir la satisfacció de l’estudiantat amb la docència i els serveis, durant el segon semestre del curs 2020-2021. Per fer-ho es va llençar una doble enquesta en format digital: una per valorar cada docent de cada assignatura cursada i una altra per valorar els diferents serveis de l’Escola.

La participació va ser del 39,3% en l’enquesta de docència i del 34,0% en la de serveis.

La satisfacció mitjana de l’alumnat amb el professorat va ser de 8,2 (sobre 10) i amb els serveis de 8,0 (sobre 10). Tots dos valors estan alineats amb els resultats dels darrers anys.

A continuació es mostren les gràfiques amb l’evolució d’aquesta satisfacció global a nivell de curs en els darrers 5 anys.

Analitzant els resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència, s’aprecia que la mitjana a totes les preguntes se situa en un interval força alt, va de 7,51 a 8,74 (sobre 10). La pregunta amb la mitjana inferior ha estat la de si “a l’inici de la classe la majoria d’estudiants hi són presents”, amb 7,51, i la mitjana superior s’ha obtingut en la pregunta de si “el/la professor/a porta preparada l’assignatura a classe”, amb 8,74.

Enguany s’han mantingut les dues preguntes sobre l’adaptació de la docència a les restriccions sanitàries. La mitjana de la pregunta “la docència a distància em permet seguir l’assignatura” ha estat de 7,70 (millorant el 7,54 del semestre anterior), i la mitjana de la pregunta “les activitats formatives de l’assignatura s’han adaptat adequadament a la modalitat de docència semipresencial” ha estat de 7,93 (superant el 7,71 del primer semestre). Aquests resultats ens permeten concloure que s’ha fet una bona adaptació.