L’EUSS celebra el primer claustre del curs 2022-2023

El passat dimecres 7 de setembre es va celebrar el primer claustre del curs 2022-2023. La reunió va començar amb les paraules de benvinguda del president del patronat, el Sr. Orlando González.

A continuació es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta anterior i el Dr. Andreu Moreno, director de l’EUSS, va presentar l’informe de direcció, el qual va tractar el procés d’implementació de revisió dels graus; concretament del 3r curs del grau de Mecànica, d’Organització Industrial i del grau d’Electrònica Industrial i Automàtica i la implementació per primera vegada del 3r curs del grau d’Automoció i el 4t curs del grau d’Energies Renovables i Eficiència Energètica. Posant èmfasi a la importància del temari, però també de les competències transversals i dels resultats d’aprenentatge.

Tot seguit, en l’informe de direcció es van explicar les baixes, les altes i els canvis de personal que hi ha de cara aquest nou curs i el relleu en la direcció del centre de cara el curs 2023-2024.

El quart punt de l’ordre del dia feia referència a aspectes acadèmics d’inici de curs: per una banda, el procés de matrícula i les dades provisionals de matriculació obtingudes en l’assignació de juliol.

Víctor Gallardo, cap d’estudis, va prendre la paraula per informar el personal de com serà l’inici del curs 2022-2023 i la benvinguda a l’alumnat de nou accés; la setmana presemestral per l’alumnat de nou accés i Ignasi Florensa va tornar a posar sobre la taula el treball i avaluació de competències transversals.

Per la seva part, el Carlos Ortega, cap del departament de projectes, va explicar els canvis en els Treballs de Fi d’Estudis que s’esperen per aquest curs.

Finalment, l’Olga Vendrell, cap del servei de qualitat, va explicar l’estat del procés de certificació del SGIQ que es portarà a terme el pròxim mes d’octubre. 

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants del PAS, del professorat, de l’alumnat i de la resta d’assistents.