El Pla d’igualtat de l’EUSS és una realitat

El dia 10 de novembre de 2023, l’EUSS inscriu oficialment el seu primer Pla d’igualtat al Registre de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un pla d’acció que inclou un conjunt de mesures per garantir la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit laboral.

L’EUSS és una institució compromesa amb la igualtat de gènere i la diversitat. Aquest Pla és una mostra de responsabilitat social, que vol contribuir a la millora de la qualitat educativa i a la construcció d’una societat més justa i equitativa.

El primer Pla d’igualtat de l’EUSS té com a objectius principals:

  • Promoure una cultura organitzativa basada en el respecte, la no discriminació i la valoració de la diversitat.
  • Impulsar l’ús generalitzat d’una comunicació inclusiva.
  • Fomentar la participació equilibrada de dones i homes en els òrgans de govern, la docència, la recerca, les activitats extraacadèmiques i la gestió de l’escola.
  • Prevenir i combatre qualsevol forma de violència de gènere, assetjament sexual o per raó de sexe, i garantir una atenció adequada a les víctimes.
  • Sensibilitzar i formar a tota la comunitat educativa sobre la importància de la igualtat de gènere i la diversitat com a valors transversals.
  • Aplicar la perspectiva de gènere a la docència.

Aquest Pla d’igualtat s’ha elaborat amb la participació activa de tots els agents implicats: la direcció, el personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis, una representació del comitè d’empresa i representants de l’alumnat.

El primer Pla d’Igualtat de l’EUSS és públic i es pot consultar a la web de la institució.