L’EUSS celebra el primer claustre del curs 2023-2024

El passat dimecres 6 de setembre es va celebrar el primer claustre del curs 2023-2024. La reunió va començar amb l’aprovació de l’acte anterior.

A continuació, va prendre la paraula el president del patronat, el Sr. Orlando González, qui va donar la benvinguda al nou curs a tot el personal de l’EUSS.

Tot seguit, el Dr. Ignasi Florensa, nou director de l’EUSS a partir d’aquest curs, va presentar l’informe de direcció: en primer lloc va analitzar la situació actual de l’EUSS, els bons números de matriculació impliquen un creixement notable el que suposa un repte en els valors de la institució. L’EUSS ha de seguir garantint la familiaritat i l’acompanyament, aspectes claus del seu mètode educatiu. En segon lloc, va presentar els canvis en l’equip directiu i va voler dirigir un missatge d’agraïment al Dr. Andreu Moreno i a Víctor Gallardo, fins ara director i cap d’estudis, respectivament. En tercer lloc, va parlar del procés d’implantació i revisió dels nous graus i del procés de reconeixement de les atribucions professionals vinculades a les titulacions de l’EUSS. Per últim, va informar de les altes i les baixes de personal per aquest curs.

Acte seguit, es van tractar els aspectes acadèmics d’inici de curs: la Dra. Marta Mata, secretària acadèmica, va parlar de l’estat del procés de matrícula i el Dr. Víctor Martínez, nou cap d’estudis, va informar de l’inici de curs i de la logística de la setmana presemestral per l’alumnat de nou accés.

Per la seva part, el Dr. Carlos Ortega, cap del departament de projectes, va explicar els canvis del procediment d’avaluació dels treballs fi de grau. 

El claustre va finalitzar amb un torn obert de paraula dels representants del PAS, del professorat, de l’alumnat i de la resta de persones assistents.