Participació d’Elena Bartolomé en la Conferencia Anual sobre Magnetisme i Materials Magnètics (Dallas MMM’23)

La Dra. Elena Bartolomé ha participat en la 68a Conferencia Anual sobre Magnetisme i Materials Magnètics celebrada a la ciutat de Dallas (Estats Units) entre el 29 d’Octubre i el 3 de Novembre, on va presentar una contribució oral sobre “Magnetism of Multifunctional Metal-Orgànic Frameworks incorporating tailored combinations of rare-earth cations”.

Les estructures metalorgàniques (MOFs, en anglès) que incorporen ions de terres rares son uns materials amb un gran interès per les seves nombroses aplicacions en camps com ara la luminescència, la refrigeració magnètica i la computació quàntica. Recentment el nostre equip ha sigut capaç de sintetitzar el primer MOF multimetàlic incorporant qualsevol combinació desitjada de cations de terres rares, gràcies a la utilització de un lligand de tipus carborà. Aquesta fita obre les portes per a la investigació de “materials magnètics composicionalment complexos“, i la preparació de materials multifuncionals per a diverses aplicacions.

En la presentació al MMM, la Dra. Elena Bartolomé va presentar dos exemples seleccionats per demostrar la gran potencialitat d’aquets MOFs multimetàlics: (i) com a proba de concepte, el primer MOF capaç d’incorporar fins a vuit ions (Dy, Tb, Gd, Ce, Yb, Eu, La, Y), i (ii) la síntesis i caracterització de MOFs “autorefrigerats” {GdLn} que combinen el ió Gd amb efecte magnetocalòric amb altres lantànids, que poden funcionar com a qubits, memòries magnètiques o unitats luminescents.