La Dr. Elena Bartolomé, en el rànquing de les científiques més destacades publicat pel CSIC

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha publicat la 2a edició del Rànquing de les 8.000 investigadores espanyoles més destacades, segons les dades públiques de Google Scholar, un motor de cerca especialitzat en contingut i bibliografia científica.

El rànquing ordena, en primer lloc, les investigadores pel seu índex h (una mesura que té en compte la quantitat i qualitat de les citacions que han rebut els seus articles científics) i, en segon lloc, el nombre de cites que han rebut. Per ser incloses en el rànquing, les investigadores han de tenir un índex h de com a mínim 18.

En el rànquing hi figura la Dra. Elena Bartolomé, cap del Departament de Recerca de l’EUSS, a la posició 6717 amb un índex h de 20 i 1236 citacions.

L’objectiu del rànquing és incrementar la visibilitat de la feina que duen a terme les investigadores i forma part de les polítiques de compromís amb la igualtat de gènere del CSIC, institució a la qual pertany el Cybermetrics Lab, que ha elaborat el rànquing.

El rànquing es pot consultar aquí: https://www.webometrics.info/es/investigadoras

Publicació a Advanced Materials Interfaces: magnetisme de rodes de Cr10 en superfície

La professora Dra. Elena Bartolomé acaba de publicar un article a la prestigiosa revista Advanced Materials Interfaces, amb un índex de impacte de 6.4, titulat “Surface Deposition Induced Reduction of the Ground State Spin in Cr10 Wheel”. Aquest treball ha estat fruit d’una extensa col·laboració amb personal investigador del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA-CSIC), la Universitat de Pàdua, el ICN2 i el Sincrotró ALBA de Barcelona. L’article es troba disponible en Open acces.

L’objectiu de desenvolupar materials magnètics de baixa dimensionalitat per a diverses aplicacions com ara la espintrònica molecular o la computació quàntica, ha despertat l’interès en els darrers anys per depositar imants moleculars en superfície i estudiar les seves propietats, les quals poden diferir de manera significativa respecte al material massiu.

En aquest treball es presenta el depòsit i caracterització de monocapes i multicapes de rodes moleculars de crom {Cr10} depositades per sublimació sobre substrats monocristal·lins d’Au(111) i Cu(111), combinant diverses tècniques com ara microscòpia STM, i magnetometria XAS-XMCD realitzada en el sincrotró ALBA (Figura a-c).

En un treball anterior, s’havia demostrat que les rodes de {Cr10} en estat massiu mostren anisotropia magnètica axial i un espí total alt (S = 9), originat per un esquema de interaccions moleculars atípic: la roda es composa de dues semicorones de quatre ions Cr3+ acoblats ferromagnèticament, separades entre sí per dos ions Cr3+ acoblats antiferromagnèticament.

Les mesures magnètiques d’una monocapa (1ML) de {Cr10} sublimades sobre Ag(111) i Cu(111) mostren una dependència de la magnetització amb el camp magnètic aplicat molt suau. Aquesta dependència es va aproximant a la corba de magnetització del material massiu a mesura que augmenta el nombre de capes depositades. A més, s’observa una lleugera diferència entre les corbes de monocapes de {Cr10} sublimades sobre els dos substrats diferents (Figura d).

Es van realitzar simulacions de Montecarlo que van permetre comprendre les corbes de magnetització de les monocapes, en termes d’una reducció de l’espí total de l’estat fonamental del clúster, S = 3 o S = 6, com a conseqüència de les variacions en les interaccions en la roda induïdes per la deposició en la superfície (Figura e). La sensibilitat de la configuració magnètica de {Cr10} a les distorsions menors de la conformació intramolecular podria ser explotada per controlar el magnetisme mitjançant estímuls externs per a diverses aplicacions.

Figura. (a) Estructura de la roda molecular {Cr10}, (b), (c) imatges STM de una sola monocapa de {Cr10} depositada sobre Cu(111), (d) corbas de magnetització de 1ML, 14ML i material massiu, (e) models d’interacció magnètica.

Referència: “Surface Deposition Induced Reduction of the Ground State Spin in Cr10 Wheel”, Elena Bartolomé, Ludovica Ferrari, Francesco Sedona, Ana Arauzo, Javier Rubín, Javier Luzón, Julia Herrero-Albillos, Mirco Panighel, Aitor Mugarza, Marzio Rancan, Mauro Sambi, Lidia Armelao, Juan Bartolomé, Fernando Bartolomé, doi.org/10.1002/admi.202300146, Advanced Materials Interfaces (2023). Disponible online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/admi.202300146

Article publicat a Dalton Transactions: Materials 2D MOFs magnètics i luminescents

La professora Dra. Elena Bartolomé acaba de publicar un article a la revista indexada Dalton Transactions, titulatLuminescent and magnetic [TbEu] 2D Metal-Organic Frameworks”. En aquest treball també hi ha participat el Dr. Pablo Sevilla de l’EUSS, i ha estat realitzat en col·laboració amb investigadors del Grup de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona (UB) i el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA-CSIC) de Zaragoza.

En aquest article es presenta la preparació i caracterització de nous materials 2D MOF multifuncionals, basats en ions lantànids de Terbi i Europi, que combinen propietats luminescents i magnètiques. El material cristal·lí es forma per fulls neutrals units per interaccions de Van der Waals, que poden ser exfoliades fàcilment per sonificació. S’ha observat emissió fotoluminescent en el rang visible per a tots els compostos 2D MOFs sintetitzats mitjançant la excitació del lligand. Es va observar transferència d’energia eficient del Tb→Eu en els compostos de [TbEu] sintetitzats, que podrien així funcionar potencialment com a termòmetres luminescents. També es va demostrar la possibilitat de preparar tintes luminescents de nanolàmines de 2D MOFs en solució sobre paper. A més, els resultats de susceptibilitat ac mostren que els compostos de [TbEu] mostren relaxació magnètica.

Figura. Estructura del nou material 2D MOF sintetitzat, basat en ions lantànids d Tb I Eu, amb propietats magnètiques d’imant molecular i emissió luminescent.

La fàcil exfoliació dels 2D MOFs preparats en fulls nanomètrics estables és molt prometedora per a futures aplicacions d’aquests materials en tintes intel·ligents amb aplicació en sistemes antifrau, per a la deposició de làmines o l’ancoratge de 2D MOFs sobre diferents superfícies, o la combinació d’aquest material amb altres materials inorgànics 2D per formar heteroestructures multicapa. Aquets sistemes s’estan actualment estudiant per a la preparació de nous dispositius amb aplicació en opto-espintrònica.

Referència: “Luminescent andmagnetic [TbEu] 2D Metal-OrganicFrameworks”, E. Bartolomé*, A. Arauzo, S. Fuertes, L. Navarro-Spreafica,  P. Sevilla, H. Fernández Cortés, N. Settineri, S. J. Teat,  E. C. Sañudo*, Dalton Transactions, DOI: 10.1039/D3DT00367A (2023)

Publicació destacada en el “ESRF Highlights 2022” (Sincrotró de Grenoble)

La publicació de la Dra. Elena Bartolomé, “Origin of the unusual ground state spin S=9 in a Cr10 Single Molecule Magnet”, ha estat destacada en la memoria anual de resultats del Sincrotró Europeu ESRF, situat a Grenoble  La noticia apareguda als  “ESRF Highlights 2022” [https://www.esrf.fr/UsersAndScience/Publications/Highlights] destaca que la tècnica de sincrotró XMCD (X-ray magnetic circular dichroism) ha estat clau per entendre el magnetisme de la roda de Cr10, que presenta un inusual espí S=9 relacionat amb canvis molts petits en les interaccions presents entre els ions de crom de la molècula.

Referència: ESRF Highlights 2022 – “Unravelling the origin of the intermediate spin ground State ina Cr10 single molecule magnet”, https://www.esrf.fr/UsersAndScience/Publications/Highlights

ESRF Highlights 2022 – https://www.esrf.fr/UsersAndScience/Publications/Highlights