Article publicat a la revista IET Power Electronics

El Dr. Àngel Borrell acaba de publicar un article titulat “Improving voltage imbalance in inverter-based islanded microgrids during line-to-line short circuits” a la revista IET Power Electronics, en col·laboració amb investigadors del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC a Vilanova i la Geltrú.

Els curtcircuits línia-línia son les pertorbacions que provoquen les corrents i desequilibris de tensió més grans en les microxarxes basades en inversors. En aquest article es presenta un esquema de control per els inversors que formen part de microxarxes aïllades, el qual limita el corrent a un valor segur durant aquests tipus de corts-circuits, mentre proporciona un desequilibri de tensió inferior en comparació amb les tècniques de limitació de corrent més avançades. Aquest esquema de control es basa en reduir tant l’amplitud de la tensió de referència amb l’amplitud màxima de la corrent de referència com la tensió de referència instantània només amb el component inductiu de la impedància virtual. La combinació d’aquestes dues accions de control proporciona un desequilibri de tensió baix, tal com revelen els estudis teòrics i experimentals. L’article inclou tant anàlisi teòrica com resultats experimentals per validar l’aproximació i demostrar la seva eficàcia. L’enfocament proposat ofereix millores significatives respecte a les tècniques existents i es pot aplicar a microxarxes que serveixen càrregues tant lineals com no lineals.

Referència: “Improving voltage imbalance in inverter-based islanded microgrids during line-to-line short circuits”, M. Castilla, J. Miret, L. García de Vicuña, A. Borrell, C. Alfaro, IET Power Electron. 2023;1–13.